Rada Fundacji

Piotr Rozwadowski KM – Przewodniczący Rady Fundacji, Skarbnik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Kazimierz Jeleński KM – Członek Rady Fundacji, Członek Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Tarnowski Jacek KM – Członek Rady Fundacji

Zdziebkowski Tomasz KM – Członek Rady Fundacji

Radziwiłł Maciej – Członek Rady Fundacji

 

Do zakresu działania Rady należy:
1.

 1. powoływanie i odwoływanie  Zarządu;
 2. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu;
 3. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe;
 4. kontrola prawidłowości finansów Fundacji;
 5. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu w poszczególnych latach;
 6. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do kompetencji Rady;
 7. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych;
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji;
 9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 11. zatwierdzanie budżetu Fundacji

2. Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice